Algemene Voorwaarden t.a.v. Opdrachtnemer 2022-2023


Artikel 1

Opdrachtnemer: De wederpartij van de Opdrachtgever die de tolk, vertaal of schrijfdienst uitvoert;

Artikel 2. Inschrijving Kamer van Koophandel

 1. Opdrachtnemer dient zich als ondernemer te hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voorafgaand en gedurende de gehele looptijd van de opdrachtovereenkomst.
 2. Indien opdrachtnemer handelt als Zelfstandige Zonder Personeel (zzp’er of freelancer) dient hij te voldoen aan de daarop van toepassing zijnde regelgeving gedurende de gehele looptijd van de opdrachtovereenkomst.

Artikel 3 Toepasselijkheid Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de opdrachten die uitgevoerd worden door de Opdrachtnemer voor de Opdrachtgever.
 2. De algemene voorwaarden van Opdrachtnemer zijn niet van toepassing. Raccourci aanvaardt geen algemene voorwaarden die door de tolk of vertaler wordt uitgegeven; tenzij schriftelijk anders door Raccourci wordt bevestigd, zijn dergelijke algemene voorwaarden van de tolk of vertaler dus niet van toepassing. Dat geldt ook voor iedere andere afwijking van deze Algemene Voorwaarden.
 3. Aanvullingen of wijzigingen van de met ons gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden en acceptatie van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever kan enkel en alleen rechtsgeldig plaatsvinden door schriftelijke instemming (e-mail inbegrepen) onzerzijds.
 4. Bij tegenstrijdigheden tussen de Nederlandse tekst van deze Algemene voorwaarden en de vertalingen daarvan, gaat de Nederlandse tekst voor.

Artikel 4. Aanbiedingen en Totstandkoming overeenkomst

 1. De aanbieding van Opdrachtnemer geldt voor de termijn die Opdrachtgever in de prijsaanvraag heeft opgenomen. Als de prijsaanvraag geen termijn bevat voor de geldigheid van de aanbieding, geldt de aanbieding gedurende twee maanden nadat Opdrachtgever de aanbieding ontvangen heeft.
 2. Opdrachtnemer moet voordat hij een aanbieding indient alle informatie die de Opdrachtgever heeft verstrekt controleren op juistheid en volledigheid. De Opdrachtnemer moet onjuistheden en onvolledigheden zo spoedig mogelijk melden aan Opdrachtgever. Deze melding moet in ieder geval vóór het indienen van de aanbieding worden gedaan.
 3. Opdrachtnemer heeft geen recht op bijbetaling in welke vorm dan ook als hij onjuistheden en onvolledigheden die hij bij het indienen van de aanbieding had moeten constateren niet tijdig heeft gemeld.
 4. De Opdrachtnemer stemt automatisch in met deze Algemene voorwaarden als hij begint met de uitvoering van de opdracht zonder vooraf schriftelijk bezwaar te hebben gemaakt tegen deze voorwaarden.

Artikel 5. Verplichtingen Opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer draagt zorg voor een tijdige en volledige nakoming van de Overeenkomst conform de wensen van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer garandeert dat de door hem verrichte Prestatie voldoet aan de in de Opdracht gestelde eisen en de eisen van goed en deugdelijk werk en geschikt is voor het doel waarvoor de Prestatie is bestemd.
 3. De Prestatie zal ten minste voldoen aan eventueel geldende wettelijke eisen en voorschriften die gelden in de branche van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk zich op de hoogte te stellen van de geldende wettelijke eisen en branchevoorschriften. Opdrachtnemer garandeert dat zijn prestatie daarmee in overeenstemming is.
 4. Opdrachtnemer zal zich houden aan door of vanwege Opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen.
 5. Als de aan Opdrachtnemer schriftelijk verstrekte Opdracht of andere informatie fouten, gebreken, tegenstrijdigheden of onduidelijkheden bevat, moet Opdrachtnemer Opdrachtgever daartegen zo spoedig mogelijk waarschuwen.
 6. Als de voortgang van de werkzaamheden vertraging dreigt te ondervinden, moet Opdrachtnemer dat onmiddellijk schriftelijk aan Opdrachtgever melden. In de melding moeten de oorzaak en consequenties van de vertraging worden genoemd en de maatregelen die Opdrachtnemer voorstelt om verdere vertraging te voorkomen.
 7. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van door Opdrachtnemer veroorzaakte vertraging.
 8. Als voor uitvoering van de Opdracht zaken van de Opdrachtgever gebruikt moeten worden, zal Opdrachtnemer deze zorgvuldig behandelen en beheren.
 9. Opdrachtnemer is niet gerechtigd tot opschorting van de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of tot ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 6. Onderaanneming

 1. Bij het uitvoeren van de Overeenkomst maakt Opdrachtnemer slechts na voorafgaande toestemming van Opdrachtgever gebruik van de diensten van derden. Opdrachtgever zal de toestemming verlenen als dat redelijk is. Aan de toestemming kan Opdrachtgever voorwaarden verbinden. vervangen. Opdrachtgever kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden.
 2. Bij het uitvoeren van de Overeenkomst maakt Opdrachtnemer slechts na voorafgaande toestemming van Opdrachtgever gebruik van de diensten van derden. Opdrachtgever zal de toestemming verlenen als dat redelijk is. Aan de toestemming kan Opdrachtgever voorwaarden verbinden.
 3. Opdrachtnemer blijft ook als hij derden inschakelt bij de uitvoering zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor volledige en correcte uitvoering van de Opdracht.

Artikel 7. Facturering

 1. De facturen zullen voldoen aan de wettelijke eisen en aan de overige vormvereisten die de Opdrachtgever daaraan stelt. Facturen die niet aan deze eisen voldoen worden door Opdrachtgever geretourneerd. De betalingstermijn van de facturen gaat niet in zolang de factuur niet aan de geldende vereisten voldoet.
 2. Meer- en minderwerk dient afzonderlijk te worden gefactureerd.
 3. De opdrachtnemer draagt zorg voor het tijdig indienen van zijn factuur. Na afronding van zijn opdracht en naar volle tevredenheid van de opdrachtgever dient de opdrachtnemer (tolk, vertaler, schrijver) binnen een maximale termijn van 6 maanden in hetzelfde kalenderjaar zijn factuur in te dienen. De opdrachtgever wordt gevrijwaard van betaling na deze termijn van zes maanden.
 4. Opdrachtgever betaalt het door hem op basis van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer verschuldigde bedrag uiterlijk binnen 30 dagen na de dag van ontvangst van de desbetreffende factuur indien deze voldoet aan het bepaalde in de Overeenkomst.

Artikel 8. Geheimhoudingplicht

 1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hem bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt en waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden.2.   Opdrachtnemer mag het resultaat van zijn Prestatie in geen enkele vorm aan derden beschikbaar stellen, of hierover aan derden informatie verschaffen, tenzij Opdrachtgever hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.
 2. Na beëindiging van de Overeenkomst stelt Opdrachtnemer gegevens die hij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft op eerste verzoek van Opdrachtgever aan Opdrachtgever ter beschikking.

Artikel 9 Bewaren van gegevens en documenten van klanten van Raccourci

 1. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) schrijft geen concrete bewaartermijnen voor. Het uitgangspunt is dat u persoonsgegevens niet langer mag bewaren dan noodzakelijk.
 2. Gegevens met betrekking tot offertes worden door opdrachtnemer maximaal 1 maand bewaard.
 3. Wanneer Raccourci een vertaling of andere dienst uitbesteedt aan een collega of voor u offertes opvraagt bij verschillende collega’s, krijgen deze personen op dezelfde wettelijke basis inzage in de persoonlijke gegevens die in het document (kunnen) staan. Voor deze collega’s geldt ook de AVG-plicht om uw gegevens te beschermen. Om te voldoen aan de AVG sluiten wij per ook met onze opdrachtnemers een verwerkingsovereenkomst. Daarnaast hebben wij bij elke verlenging van onze inschrijving in het Register van Beëdigde Tolken en Vertalers een bewijsplicht jegens het Ministerie van Justitie en Veiligheid en zou dit ministerie gebruik kunnen maken van haar recht op inzage.
 4. Voor onze opdrachtnemers die beëdigd zijn, geldt ook de wettelijke geheimhoudingsplicht naast de AVG-plicht om de gegevens van onze klanten te beschermen.

Artikel 10    Relatiebeding

 1. Het is de opdrachtnemer (tolk of vertaler ) verboden om direct of indirect voor zichzelf of voor derden zakelijke betrekkingen te zoeken of te onderhouden met relaties/klanten van de opdrachtgever (Vertaalbureau Raccourci).
 2. Het verbod in lid 1 geldt tijdens de overeenkomst tussen partijen en tot twee jaar na het einde daarvan.
 3. Het verbod in lid 1 geldt ongeacht van wie het initiatief tot (het aangaan van) de zakelijke betrekking uitgaat.
 4. Het begrip ‘relaties’ in lid 1 is niet beperkt tot de relaties van de opdrachtgever met wie de opdrachtnemer uit hoofde van zijn functie contact heeft (gehad). Onder een relatie wordt verstaan de natuurlijke persoon, rechtspersoon of onderneming:
  A. voor wie de opdrachtgever diensten of werkzaamheden heeft verricht of aan wie de opdrachtgever zaken heeft geleverd, in de periode van twee jaar voorafgaand aan het einde van de arbeidsovereenkomst met de opdrachtnemer;
  of B. met wie de opdrachtgever in de onder A. bedoelde periode van twee jaar zakelijke betrekkingen heeft gezocht door het uitbrengen van een offerte of het voeren van onderhandelingen.
 5. Onder het zoeken of onderhouden van zakelijke betrekkingen met een relatie, als bedoeld in lid wordt in ieder geval (doch niet uitsluitend) verstaan:
  A. het solliciteren naar een functie bij een relatie of het sluiten van een arbeidsovereenkomst met een relatie;
  B.
  het sluiten van een overeenkomst van opdracht, koopovereenkomst of enige andere overeenkomst met een relatie;
  C. het tegen betaling of om niet verlenen van diensten of het leveren van zaken aan een relatie of het verrichten van werkzaamheden voor een relatie;
  D. het werven van een relatie of het doen van een poging daartoe, zoals het uitbrengen van een offerte aan een relatie, het voeren van onderhandelingen of een (verkoop)gesprek met een relatie of het zenden van een diensten, prijzen, mailings, brochures e.d. aan een relatie; of
  E. het op sociale media contact zoeken met een relatie:
  1. door een relatie uit te nodigen toe te treden tot het netwerk van de opdrachtnemer  op het sociale medium of een uitnodiging daartoe van de relatie te aanvaarden;
  of 2. door de relatie via het sociale medium (een) bericht(en) te sturen.
 6. Indien de opdrachtnemer het verbod in lid 1 overtreedt, moet de opdrachtnemer aan de opdrachtgever een boete betalen. De boete bedraagt duizend euro voor iedere overtreding, te vermeerderen met tweehonderd euro voor iedere dag, of een gedeelte daarvan, dat de overtreding voortduurt. De boete is onmiddellijk opeisbaar, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van artikel 6:80 e.v. Burgerlijk Wetboek nodig is. De boete is opeisbaar onverminderd de overige rechten van de opdrachtgever op grond van de wet, waaronder in ieder geval begrepen het recht op nakoming van deze overeenkomst en het recht om schadevergoeding op grond van de wet te vorderen.
 7. Dit relatiebeding is noodzakelijk vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen van de opdrachtgever.

Laatste update: januari 2023