Privacyverklaring


Het onderstaande privacy statement is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met vertaalbureau Raccourci (KvK nummer: 091028010000 ), Sint Nicolailaan 1, 6821 HL Arnhem (https://www.raccourci.nl).

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 11 september 2018.

Verwerking persoonsgegevens

Raccourci vertaalbureau verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG-wet. Op basis van deze wet kunnen wij ons op (één van de) onderstaande grondslagen beroepen:

  • Toestemming van de betrokken persoon (Nieuwsbrieven, overeenkomsten)
  • Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst
  • Noodzaak voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen
  • Behartigen gerechtvaardigde belangen (verwerking overeenkomst )

Doeleinden van verwerking

Raccourci vertaalbureau verwerkt uw persoonsgegevens voor:

  • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
  • relatiebeheer;
  • product- en dienstontwikkeling;
  • administratieve handelingen
  • het bepalen van strategie en beleid.

Raccourci vertaalbureau verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen nakomen. Deze gegevens zijn verzameld op een overeenkomst of heeft u al met een eerdere overeenkomst doorgegeven. We gaan een orderbevestiging sturen, een factuur en indien nodig een herinnering of aanmaning. Met het geven van een opdracht geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor deze administratieve verwerking. Zonder deze verwerking kunnen wij u niet van dienst zijn.

Bij bezoeken aan onze website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens worden verzameld. Raccourci vertaalbureau registreert wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop zijn website wordt gebruikt (cookies).

Verstrekken van persoonsgegevens

Raccourci vertaalbureau heeft uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact met u op te nemen om onze plichten voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen en om correspondentiegegevens op te slaan.

Indien u geen gegevens zou verstrekken, kan Raccourci vertaalbureau zijn werk niet doen en u niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met Raccourci vertaalbureau. Daarnaast gebruikt Raccourci vertaalbureau uw gegevens om contact op te nemen om uw opdracht/reservering te bespreken.

Ontvangers van persoonsgegevens

Raccourci vertaalbureau verwerkt uw gegevens in een database, uitsluitend voor de verwerking en ontwikkeling van zijn producten en diensten. De database van Raccourci vertaalbureau is goed beveiligd volgens Europese normen.

Een beperkt deel van persoonsgegevens zullen verstrekt worden aan derden (domeinnaamregistratie, indien nodig voor invordering), met het doel diensten te kunnen leveren en nakoming van de gemaakte overeenkomst.

Met de “derden” waar Raccourci vertaalbureau gebruik van maakt om haar diensten te kunnen leveren zijn de nodige (verwerking)overeenkomsten gesloten.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden buiten de EU.

Bewaren gegevens

Raccourci vertaalbureau zal uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van de overeenkomst en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in zijn archieven.

Raccourci vertaalbureau zal uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is. Tekstdocumenten zoals vertalingen worden door Raccourci vertaalbureau verwijderd na 18 maanden na oplevering van de vertaling.

Gegevensbeveiliging

Raccourci vertaalbureau maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.

Raccourci vertaalbureau maakt met haar website gebruik van de diensten van jakobhelmer.nl. Dit bedrijf heeft de servers goed beveiligd, uw gegevens worden beveiligd volgens de geldende veiligheidsnormen.

Cookies

Raccourci vertaalbureau maakt gebruik van analytische cookies (Google analytics). Door middel van deze cookies krijgt Raccourci vertaalbureau inzicht in het gebruik van onze website. De informatie die hiermee verkregen wordt, analyseert Google voor ons. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met deze data kunnen wij onze website optimaliseren, waardoor wij de gebruikerservaring voor u als bezoeker kunnen verbeteren.

Bij Raccourci vertaalbureau worden cookies automatisch geaccepteerd, maar u kunt de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Raccourci vertaalbureau is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder Raccourci vertaalbureau vallen. Wij verwijzen u in deze situatie door naar de privacyverklaring van de betreffende website(s).

Meldplicht datalekken

Raccourci vertaalbureau zal in geval van een datalek, dit direct melden aan ons internetbureau, die haar gegevens verder volgens de VGA meldt aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens (hack). Alle betrokkenen zullen tevens geïnformeerd worden over het datalek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk risico er gelopen wordt met het ontstane datalek.

Recht Inzage, rectificatie, wissen en bezwaar

U mag Raccourci vertaalbureau vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Raccourci vertaalbureau verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via info@raccourci.nl

Na ontvangst van uw verzoek wordt deze getoetst naar wettelijke standaarden voorgaande de gegevens te verwijderen.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of u kunt uw toestemming om gegevens te verwerken intrekken. Raccourci vertaalbureau zal uw bezwaar/intrekking toetsen, d.w.z. kijken of uw bezwaar de verwerking van de doeleinden niet in gevaar brengt.

Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u uw klacht richten aan: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen

Raccourci vertaalbureau behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of onlinediensten.

De meest recente privacyverklaring kunt u vinden in de footer van onze website: https://www.raccourci.nl.